Recht op inzage en kopie van het medisch dossier

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt niet alleen dat de zorgverlener een medisch dossier over u bijhoudt, maar ook dat u het mag inzien (lezen). Of een kopie van uw dossier kunt krijgen. Het gaat tenslotte om gegevens over úw gezondheid.

Recht op inzage

U heeft het recht uw medisch dossier in te zien, wanneer u daar om vraagt. Een zorgverlener mag dit in principe niet weigeren. Wel kan hij u hierbij helpen door bepaalde zaken uit te leggen, zoals moeilijke medische termen. Misschien heeft de zorgverlener niet direct tijd om u inzage in uw medisch dossier te geven. U kunt hier dan een aparte afspraak voor maken. In ieder geval heeft u recht op inzage binnen een maand na uw verzoek. Uw zorgverlener kan om een legitimatie (paspoort of rijbewijs) vragen als u het dossier komt inzien of een kopie ophaalt. Zo weet hij zeker dat hij uw gegevens niet door een ander laat lezen.

Recht op een kopie

Naast het recht om uw dossier in te zien, kunt u ook vragen om een kopie van uw dossier of een gedeelte hiervan. Vraag hier gerust om als u wilt nalezen wat er in uw dossier staat. U bent niet verplicht om uit te leggen waarom u dit wilt.
De zorgverlener moet u binnen een maand kosteloos een kopie van (een deel) van uw dossier geven. Hij mag alleen een (redelijke) vergoeding vragen, wanneer u een extra kopie vraagt of heel vaak om een kopie vraagt.

Voorbeeld


U bent al enkele jaren onder behandeling bij een specialist. Vorig jaar heeft hij u geopereerd en het resultaat daarvan valt u tegen. U bespreekt dit met uw specialist en zegt dat u graag een kopie van het gedeelte van uw dossier over de operatie wilt ontvangen. U kunt dan thuis rustig het operatieverslag nalezen om te zien wat er is gebeurd en mogelijk een oorzaak vinden voor het tegenvallende resultaat.

Uitzondering

Wanneer er in uw dossier ook gegevens van iemand anders staan (bijvoorbeeld uw partner) dan mag u deze niet inzien. De zorgverlener beslist of de privacy van die ander geschaad wordt. In dat geval verwijdert de zorgverlener deze gegevens bij inzage of het maken van een kopie tijdelijk of schermt ze af.

Voorbeeld


Samen met uw partner heeft u een aantal gesprekken met de psycholoog gevoerd. Ook heeft de psycholoog een aantal malen alleen met uw partner gesproken. Nu vraagt u inzage in uw dossier. De gedeelten die over uw partner gaan, zijn afgeplakt. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van uw partner mag u ook de informatie over hem inzien.

Als uw zorgverlener inzage weigert

In de praktijk wordt niet altijd gehoor gegeven aan een inzageverzoek. Wanneer uw behandelaar inzage weigert, herhaalt u uw verzoek schriftelijk. In uw brief of mail geeft u aan dat u recht op inzage heeft en dat 

u stappen zult ondernemen wanneer hij blijft weigeren. Gaat uw behandelaar hier niet op in, dan kunt u:

  • een brief sturen aan de directie van de instelling. Daarin schrijft u dat uw behandelaar u inzage weigert en verzoekt u om hulp om inzage te krijgen;
  • informatie en advies vragen bij het patiëntenservicebureau van de instelling. 
  • de kwestie voorleggen aan de klachtenfunctionaris van de instelling of aan de zorgverlener en zo nodig een klacht indienen; 
  • uw huisarts vragen om te bemiddelen 

Met een medewerker van de Zorgbelangorganisatie in uw regio of van het Nationale Zorgnummer kunt u bespreken welke aanpak in uw geval het beste is. Wanneer u nog geen inzage in uw dossier heeft gekregen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens ( https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap ). Deze organisatie kan uw klacht behandelen of adviseren bij conflicten over medische dossiers. Als niets helpt, kunt u inzage afdwingen via een kort geding bij de rechter. Bespreek dit met uw juridisch adviseur (rechtsbijstand) of advocaat. 

Elektronische inzage in het medisch dossier

Vanaf 2020 heeft u recht op elektronische inzage in uw dossier. Daarnaast kunt u dan aangeven welke gegevens wel of niet door welke zorgverlener mogen worden ingezien. Een goede methode hiervoor is een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Dit is een website of app waarmee u toegang heeft tot uw eigen gezondheidsgegevens van al uw zorgverleners. U kunt deze gegevens in uw persoonlijke gezondheidsomgeving zelf gebruiken, aangeven wie deze gegevens mogen inzien, en er ook eigen gegevens in bijhouden. Met een PGO kunt u dus altijd al uw medische gegevens inzien.

Een andere mogelijkheid voor elektronische inzage biedt het patiëntenportaal. Het patiëntenportaal is gekoppeld aan het systeem van een instelling, praktijk of zorgverlener. Hierdoor kunt u alle medische gegevens die de instelling over u heeft, online inzien door in te loggen. Bijvoorbeeld een verslag over een consult, laboratoriumuitslagen of röntgenfoto’s. Een patiëntenportaal geeft u alleen inzage in uw dossier bij een specifieke instelling of zorgverlener. Een aantal ziekenhuizen en huisartsenpraktijken werkt hier al mee.

Hoe vraagt u om inzage?

Wanneer u nog onder behandeling bent, vraagt u aan uw eigen zorgverlener om inzage. 

U hoeft uw verzoek niet toe te lichten. Maar het kan wel verstandig zijn om uw zorgverlener te laten weten waarom u inzage wilt. Soms heeft u maar een deel van uw dossier nodig om bepaalde vragen te beantwoorden. Ook kan hij u dan aanbieden uitleg te geven, zodat u beter begrijpt wat er in uw dossier staat. Natuurlijk kunt u ook altijd zelf om uitleg vragen. 
Als uw behandeling al is afgesloten, kunt u het beste schriftelijk (per mail of brief) om inzage in uw dossier vragen. U richt uw verzoek aan de hoofdbehandelaar. In een verzoek vermeldt u: 

  • uw naam en contactgegevens;
  • uw wens tot inzage of om een kopie; 
  • welke zorgverlener u heeft behandeld; 
  • de behandelperiode waarover u inzage wilt hebben; 
  • eventueel dat u een toelichting wenst van de zorgverlener. 

Veel ziekenhuizen hebben op hun website een standaardformulier voor het aanvragen van een kopie van uw medisch dossier.