Andere mogelijkheden

Misschien vindt u dat er andere maatregelen moeten worden genomen, zoals een berisping of boete. Of dat een zorgverlener tijdelijk of voorgoed zijn beroep niet meer zou mogen uitoefenen. Het kan ook dat u vooral maatregelen wilt, zodat anderen niet hetzelfde overkomt. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden.

Tuchtcollege

Voor acht beroepsgroepen in de gezondheidszorg bestaat wettelijk geregeld tuchtrecht. Als u een klacht heeft over een arts, tandarts, verloskundige, verpleegkundige, fysiotherapeut, apotheker, verloskundige of gezondheidszorgpsycholoog, kunt u terecht bij het Regionaal Tuchtcollege. Als u een klacht indient bij het tuchtcollege betaalt u €50,- griffierecht per klacht. Geeft het tuchtcollege u in de uitspraak helemaal of gedeeltelijk gelijk, dan krijgt u dit bedrag terug.

Bij het indienen van een tuchtklacht kunt u hulp krijgen van de tuchtklachtfunctionaris. Deze kan u helpen bij de formulering en onderbouwing van de tuchtklacht. Daarnaast kan de tuchtklachtfunctionaris advies geven of de klacht tegen de juiste persoon gericht is of op de juiste plaats is bij een tuchtcollege. Het advies van de tuchtklachtfunctionaris is niet verplicht. Er zitten geen kosten aan het gebruik van de tuchtklachtfunctionaris verbonden.

Het tuchtcollege beoordeelt of de aangeklaagde zorgverlener heeft gehandeld volgens de regels van zijn beroepsgroep. De tuchtrechter kan:

  • de aangeklaagde zorgverlener een waarschuwing of berisping geven;
  •  een boete opleggen;
  • verbieden om zijn beroep tijdelijk niet meer uit te oefenen;
  • verbieden om zijn beroep nooit meer uit te oefenen.

Als u het niet eens bent met de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege, kunt u in beroep gaan bij het Centraal Tuchtcollege. Uitspraken van het tuchtcollege worden openbaar gemaakt.

Schadeclaim

Vindt u dat u schade heeft geleden en wilt u daarvoor een vergoeding? Dan moet u altijd eerst de directie van de instelling of de zorgverlener (als hij als zelfstandige werkt) schriftelijk aansprakelijk stellen. Als hij uw claim erkent, zal zijn schadeverzekeraar een schadebedrag betalen. Maar meestal gaat dit niet zo eenvoudig. Als uw claim wordt afgewezen en het gaat om een bedrag van minder dan 25.000 euro, kunt u uw zaak voorleggen aan een geschilleninstantie. Bij een hogere schade of als er geen geschilleninstantie is, moet u de burgerlijke rechter inschakelen. Bij een schadeclaim boven de 25.000 euro bent u verplicht een advocaat te nemen. Medewerkers van Zorgbelang of een Juridisch Loket kunnen u adviseren en verder verwijzen bij het indienen van een schadeclaim en de vervolgstappen.

Landelijk Meldpunt Zorg

Het Landelijk Meldpunt Zorg is onderdeel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dit meldpunt lost geen klachten voor uw op, maar kan u wel verder helpen. De medewerkers kunnen u bijvoorbeeld informeren over de mogelijkheden om klachten op te lossen die te maken hebben met de kwaliteit van zorg. U kunt ook een klacht melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Het meldpunt draagt door signalering van knelpunten bij aan verbetering van de klachtenafhandeling in de zorg.

Patiëntenorganisaties

Patiëntenorganisaties behartigen uw belangen als patiënt. Zij geven informatie, signaleren problemen en proberen deze met andere organisaties op te lossen. U kunt u uw klacht of probleem melden bij een landelijke of regionale patiëntenorganisaties (bijvoorbeeld Patiëntenfederatie Nederland of Zorgbelang). Veel organisaties hebben hiervoor een meldpunt.

Cliëntenraad

De meeste instellingen hebben een cliëntenraad. Deze praat en beslist mee over de kwaliteit van zorg en over alle zaken die cliënten direct aangaan. De cliëntenraad gaat niet met uw klachten aan de slag, maar gebruikt deze wel als signaal. Uwklacht kan de reden zijn om na te gaan of er verbeteringen nodig zijn om dergelijke klachten te voorkomen.

Zorgverzekeraar

Uw zorgverzekeraar maakt afspraken met zorgaanbieders over de zorg die zij bieden. Hij wil dat zij goede zorg bieden. Uw klacht kan voor uw zorgverzekeraar een reden zijn om navraag te doen bij uw zorgaanbieder of zorgverlener. Bij klachten over wachtlijsten bemiddelen sommige zorgverzekeraars, zodat u snel(ler) wordt geholpen.