Recht op inzage in uw medisch dossier

Uw zorgverlener houdt een medisch dossier bij over uw gezondheid en de behandeling van uw klachten. Als patiënt heeft u recht om dit dossier in te zien of een kopie van uw medisch dossier op te vragen.

Mag ik mijn dossier inzien?

Uw zorgverlener is verplicht een dossier bij te houden. Hierin staan alle gegevens over uw behandeling. U heeft recht op inzage in uw dossier. Als er gegevens in staan over anderen, dan mag u deze niet inzien.

Voorbeeld


Geen inzage in gegevens over anderen

De heer De Wit heeft een aantal gesprekken gevoerd bij een psycholoog. Er is ook gesproken met zijn vrouw. Daarbij heeft hij ook over haar enkele gegevens in het dossier opgenomen. Deze gegevens haalt de psycholoog uit het dossier voordat De Wit inzage krijgt.


Kan ik mijn dossier online inzien?

Sommige ziekenhuizen en huisartsen hebben een beveiligde website waarop u kunt inloggen om uw medische dossier in te zien. Dit heet vaak een patiëntenportaal. Zo kunt u bijvoorbeeld diagnoses, verwijsbrieven of uitslagen van onderzoeken inzien. U ziet welke medicatie u krijgt en kunt soms ook notities van uw behandeld arts bekijken. Vanaf 2020 is het voor elke zorgverlener verplicht om u online inzage te geven in uw medisch dossier.

Mag een ander mijn dossier inzien?

Alleen u en zorgverleners die bij uw behandeling zijn betrokken, hebben het recht uw dossier in te zien. Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogen anderen het inzien. Een zorgverlener moet zijn dossiers zorgvuldig bewaren. Hij moet voorkomen dat anderen (onbevoegden) in uw medische dossier kunnen kijken.

Kan ik een kopie van mijn dossier krijgen?

Op uw verzoek kunt u een kopie krijgen van uw dossier of een gedeelte daarvan. Dit moet de zorgverlener u zo spoedig mogelijk geven. Hij mag daarvoor een redelijke vergoeding vragen. Dit is vastgesteld op €0,23 per pagina, en maximaal €5,- per afschrift. Gaat het om een kopie van meer dan 100 pagina’s dan mag hiervoor maximaal €22,50 worden gevraagd. Steeds vaker kunt u een elektronische kopie krijgen via een beveiligde USB-stick. Om de kosten te beperken, kunt u ook eerst uw dossier inkijken en een gedeelte laten kopiëren.

Mijn dossier klopt niet, wat nu?

Wanneer u in uw dossier zaken tegenkomt die niet kloppen of waarmee u het niet eens bent, kunt u de zorgverlener vragen dit te veranderen. Al hij dit niet wil doen, dan moet hij u uitleggen waarom hij dit niet wil doen. Ook kunt u uw eigen visie/ mening over de behandeling opschrijven. Uw zorgverlener zal dit dan aan uw dossier toevoegen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens uit uw dossier moeten minimaal vijftien jaar worden bewaard. Soms is zelfs een langere bewaartijd nodig. Bijvoorbeeld als u een chronische ziekte heeft of een erfelijke aandoening. In de praktijk blijven de gegevens uit uw elektronisch patiëntendossier gewoon bewaard, tenzij er een reden is om dat niet te doen. 

Bij minderjarigen start de bewaartermijn vanaf het 18e jaar. Alle patiëntgegevens die voor het 18e jaar zijn verzameld moeten tot het 34e levensjaar worden bewaard. 

U kunt ook zelf om vernietiging vragen, als u wilt dat uw gegevens niet meer bewaard worden. In principe zal uw zorgverlener op uw verzoek ingaan, behalve wanneer een ander daar ernstig nadeel van kan hebben. Wanneer hij uw gegevens niet wil vernietigen, moet hij dat aan u laten weten en uitleggen waarom hij dit niet doet.

Voorbeeld


Langere bewaartermijn bij een erfelijke ziekte

Mevrouw Bakker lijdt aan een erfelijke ziekte, die uitgebreid is onderzocht. De kans is groot dat haar kinderen deze ziekte ook zullen krijgen. Omdat haar gegevens voor hen van belang kunnen zijn, gaat de zorgverlener niet in op haar verzoek om haar dossier te vernietigen.